9:58 07/05/2015
Cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1848/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh về việc thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của UBND các cấp; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác rà soát quản lý để tránh trùng lắp, đăng ký tham gia và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc quyền quản lý của ngành lao động - thương binh và xã hội. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của UBND các cấp; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hướng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương quản lý tốt các đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân biết, thực hiện.  Giao Sở Tài chính đề xuất cho UBND tỉnh cân đối, bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ Bảo hiểm y tế của tỉnh theo chức năng, quyền hạn được giao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quản lý. Tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định, được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 21/4/2014; thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hàng năm được UBND tỉnh giao./.

(Theo http://www.binhdinh.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
29.506 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p
25.980 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
14.212 lượt xem - 20.03.2012 : 15:26p
13.867 lượt xem - 30.11.2012 : 10:31p
13.778 lượt xem - 27.09.2013 : 9:14p
13.477 lượt xem - 27.04.2012 : 13:02p