11:23 27/04/2012
Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 ---------

Số: 20/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 38 /TTr- SCT ngày 28/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a. Hỗ trợ 100% chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/cơ sở (Hai mươi triệu đồng) khi tham dự hội chợ, triển lãm ở trong nước và 100 triệu đồng/cơ sở (Một trăm triệu đồng) khi tham dự hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

b. Các khoản chi phí tham dự hội chợ, triển lãm được hỗ trợ bao gồm:

- Chi phí thuê gian hàng hoặc thuê mặt bằng trong thời gian tham dự hội chợ, triển lãm..

- Chi phí vận chuyển hàng mẫu (chỉ áp dụng cho 01 lượt đi).

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a. Được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.

b. Có báo cáo kết quả sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm.

c. Có chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

d. Mỗi năm, mỗi cơ sở sản xuất làng nghề tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ kinh phí 01 lần tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và 01 lần tham dự hội chợ, triển lãm nước ngoài.

e. Đối với các cơ sở sản xuất làng nghề tiểu thủ công nghiệp (hộ gia đình, cá thể không có con dấu, hoặc chưa đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở sản xuất làng nghề đang hoạt động xác nhận để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ kinh phí tham dự hội chợ, triển lãm.

3. Quy trình thực hiện:

a. Trước khi tham gia hội chợ, triển lãm trong và nước ngoài, cơ sở sản xuất làng nghề phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) trước 10 ngày, kể từ ngày khai mạc hội chợ, triển lãm, kèm theo thư mời, bản đăng ký thuê gian hàng (sao y bản chính) và dự kiến kinh phí tham dự để xem xét cho chủ trương cụ thể.

b. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc hội chợ, triển lãm, cơ sở sản xuất làng nghề phải báo cáo kết quả tham dự hội chợ, triển lãm bằng văn bản (theo mẫu báo cáo quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này) cùng các hồ sơ chứng từ chi phí phát sinh có liên quan, gửi Sở Tài chính để kiểm tra, thẩm định trước trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

c. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ sở, Sở Công Thương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối và phối hợp với Sở Tài chính để hướng dẫn các cơ sở sản xuất làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung hỗ trợ nêu trên và thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở sản xuất làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Tin mới hơn:
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
25.558 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
17.718 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p
11.446 lượt xem - 07.03.2012 : 16:32p
9.088 lượt xem - 10.07.2012 : 15:18p
8.687 lượt xem - 28.07.2012 : 11:29p
8.644 lượt xem - 16.03.2012 : 11:08p