11:46 27/04/2012
Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                              ----------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)

Quy định về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thực hiện xã hội hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

I. Phạm vi áp dụng.

Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường (gọi tắt Nghị định 69) và Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (gọi tắt Quyết định 1466); không áp dụng đối với địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

II. Đối tượng điều chỉnh.

Quy định về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thực hiện xã hội hóa:

1. Miễn thu 100% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc miễn thu 100% tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng các quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ và Quyết định 1466 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư trên địa bàn sau:

a. Các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân (kể cả địa bàn thị trấn).

b. Các xã: Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Phước Mỹ thuộc thành phố Quy Nhơn.

c. Địa bàn xã thuộc các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn (trừ địa bàn các thị trấn).

2. Đối với đất đô thị giảm thu theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc giảm thu theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền thuê đất phải nộp hàng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng các quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ và Quyết định 1466 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư theo từng địa bàn như sau:

a. Giảm thu 50% tại địa bàn các phường của thành phố Quy Nhơn: Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Đống Đa, Thị Nại, Hải Cảng, Ghềnh Ráng.

b. Giảm thu 60% tại địa bàn các phường của thành phố Quy Nhơn: Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân.

c. Giảm thu 80% tại địa bàn thị trấn các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn.

III. Việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với dự án đầu tư lĩnh vực bóng đá, dự án có quy mô tính chất đặc thù, dự án có thời gian thu hồi vốn đầu tư trên 30 năm tại địa bàn thị trấn các huyện trong tỉnh (không kể Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân) và thành phố Quy Nhơn; giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đặc điểm của từng dự án để quy định cụ thể cho phù hợp, không thực hiện theo quy định tại Khoản II nêu trên./.

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
25.558 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
17.718 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p
11.446 lượt xem - 07.03.2012 : 16:32p
9.087 lượt xem - 10.07.2012 : 15:18p
8.687 lượt xem - 28.07.2012 : 11:29p
8.644 lượt xem - 16.03.2012 : 11:08p