11:17 27/04/2012
Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                              --------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 11/TTr-SCT ngày 10/3/2010 về việc đề nghị phê duyệt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Quy chế này quy định một số nội dung phối hợp giữa Sở Công Thương với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh (dưới đây gọi chung là sở, ngành) và UBND các huyện, thành phố (dưới đây gọi chung là UBND cấp huyện) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực quy hoạch, bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong cụm công nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công xây dựng tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp không quy định tại quy chế này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp được thực hiện trên cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và UBND cấp huyện, nhằm phát huy vai trò tham mưu và thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

1. Xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của các cụm công nghiệp.

2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp.

5. Xây dựng và quản lý thông tin về cụm công nghiệp, chỉ đạo thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp.

6. Tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về cụm công nghiệp.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và phát triển các cụm công nghiệp.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

1. Chủ trì xây dựng và bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quy hoạch xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp.

4. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp

5. Xây dựng và quản lý thông tin về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành biểu mẫu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư phát triển cụm công nghiệp; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

6. Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền; thống kê, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

7. Đề xuất cấp thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối trình UBND tỉnh quyết định kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

a. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b. Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các cụm công nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp sử dụng đất trong cụm công nghiệp theo quy định hiện hành của Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

b. Ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho các doanh nghiệp sử dụng đất trong cụm công nghiệp theo quy định.

c. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.

d. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thu phí bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp theo quy định.

e. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm công tác quản lý môi trường trong cụm công nghiệp.

4. Sở Tài chính:

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, thẩm định giá cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; chịu trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các cụm công nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Sở Giao thông Vận tải:

a. Có ý kiến tham gia đề xuất hoặc thỏa thuận vị trí đấu nối hạ tầng giao thông tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Cấp phép thi công đấu nối hạ tầng giao thông của cụm công nghiệp với đường tỉnh lộ theo thẩm quyền quy định.

6. Sở Nội vụ:

Tham mưu đề xuất việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp tại một số địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương.

7. Các sở, ngành khác có liên quan:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao đối với các nội dung công việc có liên quan đến quá trình quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Điều 6. UBND cấp huyện:

Ngoài chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo thẩm quyền, UBND cấp huyện còn có trách nhiệm tham gia chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công việc cụ thể tại các cụm công nghiệp như sau:

1. Chỉ đạo Phòng Công Thương (hoặc Phòng Kinh tế) thực hiện chức năng đầu mối, tham mưu giúp UBND cấp huyện tổ chức theo dõi, quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp tham gia thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; cắm mốc giao đất tại thực địa; thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, môi trường theo thẩm quyền trong quá trình quy hoạch xây dựng và phát triển cụm công nghiệp.

3. Chỉ đạo Phòng Công Thương (hoặc Phòng Kinh tế) lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp; chỉ đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp (hiện nay là Ban Quản lý cụm công nghiệp) xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt.

4. Tham gia đề xuất việc quy hoạch xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Điều 7. Quy trình phối hợp

1. Đối với công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thống nhất hồ sơ, nội dung đề án trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương theo quy định.

2. Đối với việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, UBND cấp huyện lập hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với các nội dung công việc khác có liên quan, giao các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc theo thẩm quyền được giao trên cơ sở bảo đảm thời gian, hồ sơ thủ tục và chất lượng công việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khi được gửi lấy ý kiến tham gia đóng góp phải có trách nhiệm xem xét trả lời đúng thời hạn; nếu quá thời hạn mà không có văn bản trả lời coi như đã thống nhất ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến đó.

5. Giao UBND các huyện hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện tổ chức tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ có liên quan theo thẩm quyền.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia triển khai thực hiện Quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

2. Giao Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hoặc vướng mắc, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện và các nhà đầu tư phản ảnh kịp thời cho Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Tin mới hơn:
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
25.548 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
17.711 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p
11.444 lượt xem - 07.03.2012 : 16:32p
9.082 lượt xem - 10.07.2012 : 15:18p
8.686 lượt xem - 28.07.2012 : 11:29p
8.636 lượt xem - 16.03.2012 : 11:08p